Kaste-Stoadalen: Har kuttet prisen med 57 millioner

Mandag legger Statens Vegvesen frem en rapport som viser at veiprosjektet Kaste-Stoadalen blir 57 millioner kroner rimeligere enn tidligere beregnet. Det anbefales at også Heisholt, Lanna og Odden betaler bompenger for å realisere parsellen.

Tor Espen Simonsen

Også elbiler må bidra.

Kaste-Stoadalen er ment å avløse Lannavegen, som anses som en betydelig flaskehals, langs fylkesvei 359 mellom Ulefoss og Lunde. Parsellen er planlagt på nordsiden av dagens trasé, med bro over Eidselva.

Beordret ny gjennomgang
I 2015 var det bred enighet i Nome kommunestyre og Telemark fylkesting om å bygge veien, med delvis bomfinansiering. Les hva politikerne i Nome bestemte for tre år siden her.

Anleggsarbeidet skulle egentlig startet opp i 2019.

Rett før i jul fjor ble det kjent at prosjektet i realiteten var sterkt underfinansiert: Det manglet 150 millioner kroner. Dermed ble det bom stopp, slik Kanalen skrev 14. desember i fjor

Fylkestinget beordret da en ny gjennomgang, for å se om det var mulig å kutte kostnader, eller finne alternative løsninger for trafikutfordringene på Lannavegen.

Dette sier rapporten
Mandag legger Statens Vegvesen frem rapporten som gir nye svar, kalkyler og anbefalinger.

Rapporten sier i korte trekk dette:

-Nye undersøkelser av grunnforholdene og innsparingstiltak, har redusert prisen for Kaste-Stoadalen med 57 millioner kroner, fra 359 millioner til 299 millioner kroner (i 2018-verdi)
-Det er mulig å kutte ytterligere ned, men da svekkes blant annet tiltak for myke trafikanter i Stoadalen. Ytterligere kutt er ikke anbefalt av Statens Vegvesen.
-Telemark fylkeskommune har som kjent satt av 150 millioner kroner til Kaste-Stoadalen. I 2015 bestemte lokalpolitikerne i Nome at passeringsprisen i bomstasjonen skulle være 25 kroner. Med denne satsen vil prosjektet fortsatt mangle mellom 64 og 29 millioner kroner i dag.

I rapporten går Vegvesenet inn for to innkrevingspunkt, et på Lannavegen ved Dambakke og et på den nye veien. Det anbefales en sats på 30 kroner og trippel sats for tunge kjøretøy.
Dette gir et inntektspotensial på 125 millioner kroner i bompenger. Det mangler da 22 millioner for å fullfinansiere prosjektet.

-For å komme i mål, anbefaler Statens Vegvesen at Telemark fylkeskommune tilbakefører tilsvarende sum fra refundert moms som er generert av prosjektet. Alternativt kan det arbeides for å få et stortingsvedtak som aksepterer at det regnes med en rente på tre prosent, heter det.

Saken fortsetter under bildet

Konklusjonen i 2015: Dette er Statens Vegvesens illustrasjon over alternativ 2, som ble valgt av politkerne i Nome i 2015. Her er den nye veitraseen tegnet inn med bro over Eidselva. Gul sirkel viser hvor bompenge-punktet skal plasseres. Den gule streken viser hvor dagens vei skal stenges. 

Moms-spørsmålet
Telemark Fylkeskommune får cirka 48 millioner kroner i momskompensasjon av staten hvis Kaste-Stoadalen bygges. Men foreløpig har fylkespolitikerne sagt at disse pengene skal brukes andre steder i Telemark.
-Ved å benytte hele eller deler av momskompensasjonen på ca 48 mill til finansiering av prosjektet, ville prosjektet være fullfinansiert selv med en bompengesats på 25 kr, skriver prosjektleder Svein Anders Tovslid i rapporten.

Hvor skal bommene stå?
Da lokalpolitikerne vedtok Kaste-Stoadalen i 2015, endte det med et kompromiss der beboerne langs Lannavegen og på Heisholt slapp å betale bompenger. Dagens vei skulle stenges i Stoadalen, og bompunktet skulle plasseres på den nye traseen.

Nå viser Statens Vegvesens beregninger at det i realiteten kun er to alternativer på bomplassering. Dersom også befolkningen på Heisholt skal passere bommen for å komme til Ulefoss, øker inntektene i prosjektet med cirka 5,0 millioner kroner. Alle de andre alternativene gir et likt inntektsbilde.

Det er andre forhold som påvirker inntektene i større grad enn hvor bommen plasseres.

Eksempelvis avgjør satsene for tungtransport mye. Dersom tyngre kjøretøy «bare» betaler dobbel takst mangler prosjektet 64 millioner kroner. Med trippel taks er tallet 54 millioner.

Og hvis man legger inn at fylkeskommunen garanterer for en rente på tre prosent, slik det ble signailisert tilbake i 2015, reduseres gapet til 29 millioner. Alle disse tallene forutsetter en passeringspris for lette kjøretøy på 25 kroner.

Dersom satsen heves til 30 kroner reduseres gapet ytterligere.

Når rapporten legges frem i Hovedutvalg for Samferdsel mandag formiddag, får vi også de første reaksjonene fra politisk hold. Det knytter seg spenning til hvorvidt fylkespolitikerne vil strekke seg lenger enn før, og legge momskompensasjonen i potten.

Saken fortsetter under bildet

Disse bomplasseringene anbefales nå av Statens Vegvesen. 

Slik vil de spare 57 millioner
Nye grunnundersøkelser viser at massene har bedre kvalitet enn tidligere antatt. Dette medfører at omfanget av lette masser til oppbygging av vegen kan reduseres.

Gangkulverten helt i starten av parsellen fjernes, slik at gående må krysse vegen i plan.
Stigningen opp til Skaravegen er gjort noe brattere, slik at miljøtunnelen også kan gjøres kortere. Brua over Eidselva blir ikke utvidet for å legge til rette for gående.

Overvannsanlegget og drenering er i hovedsak fjernet og en satser på åpne grøfter.
Videre legges det til grunn at prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok