Anbefaler rotenonbehandling fra Hogga til Ulefoss

Ekspertgruppa som har sett på problematikken rundt fiskesperra ved Kjeldal sluse, anbefaler nå en kjemisk behandling av vassdraget mellom Hogga og Ulefoss sluser.


Hege Dorholt

Kanalen har flere ganger omtalt at den elektriske fiskesperra i Lunde ikke fungerer etter intensjonen, noe som betyr at den uønskede gjedda har passert Kjeldal og truer med å formere seg videre vestover.

Jarle Steinkjer fra Miljødirektoratet informerte torsdag samfunnsutviklingsutvalget og formannskapet i Nome, om ekspertgruppas anbefalinger for å løse utfordringene. Gruppa, som har sett på utfordringene ved fiskesperra og spredning av gjedde, har bestått av fiskebiologer og vassdragsingeniører med erfaring fra lignende prosjekter.

Foreslår utrydding
Rapporten, som er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, peker på ulike årsaker til at gjedda har passert Kjeldal. Det er ikke bare gjennom fiskesperra at gjedda kommer seg til Vestvanna, mener ekspertene. Også ulovlig utsetting og passering via pølsedammene ses som en risiko. I selve fiskesperra er det først og fremst ved flom, vind eller slusing av større båter, at fisk kan bli dratt med gjennom sperrefeltet.

Gruppa har kommet fram til at det er vanskelig å gjøre forbedringer på sperra sånn den står i dag. De foreslår derfor utrydding av gjedde og suter fra Hogga til nedenfor Vrangfoss og kanskje helt ned til Ulefoss, sa Steinkjer.Ønsker å overvåke
Det slås fast i rapporten at ett tiltak alene ikke vil være tilstrekkelig for å unngå spredning av uønskede fiskearter. I tillegg til kjemisk behandling med rotenon, ønsker man å gjennomføre kontinuerlig overvåking av området, i form av vannprøver. Ved bruk av miljø-DNA på flere lokaliteter i vassdraget oppstrøms for Ulefoss, kan man analysere hvor eventuelle uønskede arter holder til. Samtidig anbefales det utredning av en beredskapsplan med oversikt over tiltak dersom gjedde eller suter igjen blir påvist.

Som et strakstiltak anbefaler rapporten at hele traseen fra Hogga til Ulefoss behandles med giftstoffet rotenon. Steinkjer understreker likevel at ingenting er vedtatt.

– Det er ikke bestemt rotenonbehandling for området, men vi har bedt Veterinærinstituttet om å kartlegge en eventuell behandling og hvilke konsekvenser dette vil ha, sier han.

Stor skepsis
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret reagerer på informasjonsflyten i arbeidet med rapporten.

– Fiskesperra har vært et omdiskutert prosjekt, helt siden den ble satt opp i 2013. Nå har vi venta på rapporten og jeg må si jeg er litt skuffa over at vi får høre om rotenonbehandling på NRK, før vi får informasjon (NRK omtalte rapporten på mandag, journ). Det er imidlertid godt å høre at det ikke er bestemt behandling ennå.

Ordføreren påpeker at anbefalingen dreier seg om et et voldsomt inngrep.

– Jeg håper vi for ettertida blir informert bedre og tatt med i diskusjonen når det gjelder så drastiske grep. Dette har vært en krevende sak for Nome og vi ber om tett og god orientering framover.Steinkjer beklaget glipp i informasjonsflyten og lover en bred prosess hvor kommunen, eierinteressenter og brukere skal bli hørt, før en eventuell behandling med gift vedtas.

Flere medlemmer av samfunnsutviklingsutvalget og formannskapet uttalte at de er skeptiske til en slik behandling i vassdraget.

– Jeg skjønner skepsisen til rotenon, men dette har vi gjort med gode resultat tidligere og vi har god kunnskap om behandlingen, effekten og hvordan fauna reetableres etterpå, sa Steinkjer.

Ekspertgruppa anbefaler også at den elektriske fiskesperra settes ut av drift, men holdes i beredskap som en sikkerhet ved eventuell påvisning av uønsket fisk ovenfor Lunde sluse.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok