Fem bolighus må innløses og rives

Det siste forslaget til utvidelse av Nome sjukeheim krever innløsning av fem bolighus. Nå skal kommunen kartlegge hva som må gjøres, og hva beboerne har rett på. Samtidig lever familier i uvisshet.


Det nyeste forslaget: Her ser vi at Sirkustomta i Lunde sentrum er spart, mens den nye fløyen (nærmest til høyre) legger beslag på et boligkvartal med fem hus.

Tor Espen Simonsen

Fem bolighus, fordelt på tre eiere, blir direkte berørt dersom Nome sjukeheim bygges ut slik det siste utkastet foreslår. I tillegg er det flere naboer som får en stor helseinstitusjon i flere etasjer tett innpå seg, og som kan oppleve at både utsikt og innsyn vil blir endret når byggingen tar til om noen år.

Krever grundighet
De direkte berørte, og alle som vil motta nabovarsel fordi de blir indirekte berørt, ble invitert til et møte med kommunen i sommer. Ifølge leder i SU-etaten, Eva Rismo, var naboene opptatt av forutsigbarhet og at kommunen må gjøre en grundig jobb i saken. Store planer om fremtidig utbygging, som i tillegg kan sluke bolighus i nærheten, skaper naturligvis usikkerhet for flere.

Rismo sier det derfor jobbes målrettet for å gi så klare svar som mulig.

LES OGSÅ: Nye veiprosjekter gjør at Oslo rykker nærmere 

Bråk om tomtevalget
- Det viktigste er å ha en god dialog og kartlegge situasjonen. Når dette er på plass, kommer det en sak til politisk behandling, der vi trekker opp den videre fremdriften, sier Rismo. Med en fremdriftsplan på plass, blir det lettere for beboerne i området å forholde seg til den forestående utbyggingen. Politikerne må dessuten ta stilling til om de faktisk ønsker det tomtevalget som er foreslått. Foreløpig har de kun mottatt en orientering. Men signalene fra de folkevalgte peker tydelig i retning av at lokaliseringen er spiselig (se bildet). Det ble som kjent bråk da arkitektfirmaet opprinnelig foreslo en utbygging som ville sluke hele Sirkustomta i sentrum.

Det nye alternativet vil altså sluke et helt kvartal med fem bolighus. 

- Hva var tilbakemeldingen på møtet fra naboene som blir berørt, Rismo?

- Jeg opplevde det som et konstruktivt og greit møte, men det er klart at naboene har behov for avklaringer om hva som skjer og når det skjer. Alt dette vil påvirke dem hvis de eksempelvis skal pusse opp eller selge, og de ønsker å vite håndfast når ting skal skje. Og det tar vi på alvor.

Så raskt som mulig
Kommunen skal kartlegge arealbruken nærmere, og se hva som ligger i behovet for ny sjukeheim.

- Samtidig kan det hende at politikerne ikke vil stadfeste alt så tidlig som beboerne ønsker, men det er ikke avklart, legger Rismo til. Det juridiske rundt innløsningen av de fem husene, hva eierne har krav på og hvor mye det vil koste kommunen, skal avklares.

Rismo er samtidig tydelig på at det går en smertegrense for hvor mye innløsningene kan koste.

- Hvis vi ser at dette gjør prosjektet 10-15 millioner kroner dyrere, må vi kanskje vurdere andre alternativer for arealvalget, sier hun.

-Gjør noe med hverdagen
Kanalen har snakket med Kjell Sandsodden, som er en av de direkte berørte. Han eier flere av husa som kan bli revet, og blir selv nabo til de massive fløyene som er foreslått i de siste tegningene. Sandsodden påpeker at det var beboerne selv som måtte be om møtet med kommunen, men sier at responsen var rask og at møtet var greit.

- Det er ikke til å legge skjul på at en slik prosess er en belastning, det gjør noe med hverdagen. Likevel må vi forholde oss til samfunnet rundt oss og behovet for flere sjukeheimsplasser.

Sandsodden er imidlertid kritisk til hva tomtealternativet fører med seg for Lunde. Han mener utviklingen går i feil retning hvis sjukeheimen skal legge beslag på sentrumsnære og attraktive boområder. Sandsodden håper det kan gås nye runder for å se på andre muligheter.

Blant annet mener han et samarbeid med andre kommuner må høyere på dagsorden.

- Det viktigste ville vært om det ble sett på alternativer for å ivareta en bedre sentrumsutvikling. Hvis vi skal skape et bærekraftig lokalsamfunn, må vi kunne tilby attraktive tomter og boliger til unge barnefamilier. Da blir det feil å fylle opp sentrum med sjukeheimsplasser, sier Sandsodden.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok