Kommersielle interesser i Fens-feltet

Nytt-Fensfeltet--012611fra-Holla
BRENNHETT:
Kommersielle interesser og store potensielle verdier gjørt Fensfeltet til en brennheit sak.

I forrige kommunestyremøte utfordret APs Tormod Halvorsen ordførere Jan Thorsen om den fornyede interesse knyttet til thorium- og mineralforekomstene på Fen.

Tor Espen Simonsen

Kanalen bringer her et utdrag fra sekvensen. Spørsmålene og svarene kan som lovet i papirutgaven leses i sin helhet nederst i artikkelen. 

Viktige lokaliteter
   - Selv om de vernede områdene får være i fred, er det dessverre all grunn til å tro at det hvert år hogges ut viktige lokaliteter som fraktes ut av Fensfeltet. Senest i fjor og i inneværende år er en forekomst av mangan så og si helt fjernet. Stadig flere steinsamlere er å se på feltet. Hva kan Nome kommune gjøre for å hindre at viktige lokaliteter forsvinner fra Fensfeltet på grunn av de nevnte uttakene, ville Halvorsen vite.

Gjelder stort område
Videre ønsket Halvorsen svar på om ordføreren var villig til å ta initiativ til et informasjonsmøte for å belyse alle sider ved det som skjer på Fensfeltet.

   - Det er en kjent sak at interessen for grunnstoffet thorium på Fensfeltet har vært og trolig fortsatt er stor. Når thoriumsleting og annet rundt Fensfeltet kommer opp får en inntrykk av at det gjelder begrensede områder. Faktum er at store deler av Fen med Tufte – kalt Vestfeltet og Østfeltet i geologisk sammenheng - er båndlagt for eventuell drift etter mineraler. Såvidt undertegnede kjenner til har Staten og firma S. D. Cappelen fortsatt undersøkelses- og utvinningsrett på dette området.

Informasjonstrang
   - Det råder betydelige uklarheter rundt mineralletingen på Fensfeltet. Særlig komplisert blir det når flere aktører bokstavelig talt opererer i terrenget på vegne av andre interessenter. På 1980-tallet måtte A/S Fenco gi etter for krav om informasjon. Slik det nå ser ut til å utvikle seg er det igjen behov for en fullstendig informasjon rundt spørsmål som innbyggerne i området måtte ha.

Miljøkriminalitet
Jan Thorsen la i sine svar vekt på det ikke foreligger noen oversikt over omfanget av uønsket steinsamling i Fensfeltet.

   - Samtidig er det forholdsvis sikkert at dette foregår, sa Thorsen.

   - Fensfeltet et geologisk område av verdensformat. Det er bakgrunnen for at 13 av de viktigste forekomstene ble fredet som naturminner i en egen verneplan i 1998. Fylkesmannen er myndighet for slike vernelokaliteter, og har sørget for at naturminnene i Fensfeltet er merket med skilt som opplyser om fredning og verneregler. Brudd på vernebestemmelsene, for eksempel innsamling av steinprøver, er dermed ulovlig og kan politianmeldes som miljøkriminalitet.

Kommersiell interesse

Når det gjaldt et eventuelt inforasjonsmøte la Thorsen vekt på at man må se situasjonen an og følge utviklingen tett.

   - Prosessen med leting og undersøkelse fram til utvinning kan ta mange år og kreve betydelige investeringer. Det involverer betydelige kommersielle interesser, samtidig som det i høy grad kan ha interesse og betydning for et lokalsamfunn som blir berørt, både i lete- og undersøkelsesfasen, men spesielt dersom det kommer til realisering i form av utvinning og drift.

Kommunen bør etterstrebe en tett dialog direkte mot de aktuelle rettighetshaverne, for på den måten til enhver tid å være à jour med utviklingen. Mest mulig åpenhet vil tjene både lokalsamfunn og kommersielle aktører.

Når det gjelder interessen for mineraler i Fensfeltet, var det i historisk sammenheng rettet mot jernutvinning, mens fokus i nyere tid har vært rettet mot niob, thorium og mot det som med en samlebetegnelse kalles sjeldne jordartsemner.  Dette siste inngår som viktige komponenter i mange høyteknologiske produkter.

   - Regler og rettigheter til leting, undersøkelse og utvinning er styrt av den nye Mineralloven fra 1.1.2010.  Mineralloven slår fast at det i utgangspunktet er fri leterett etter mineraler, også på annen manns grunn, men det er likevel varslingsplikt senest en uke i forkant. Direktoratet for mineralforvaltning utsteder undersøkelsestillatelse (muting) etter søknad. En undersøkelsestillatelse medfører at man etter visse regler også kan foreta større inngrep (for eksempel kjerneboringer) på annen manns grunn, uten avtale med grunneier. Likevel er det et krav om at myndighet og grunneier skal varsles minst tre uker for igangsetting. Utvinningstillatelse som gir rett til ordinær utvinning og drift, medfører en omfattende prosess som også inkluderer annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, hvor kommunestyret er planmyndighet.

Trykk på linkene

Spørsmål fra Tormod Halvorsen

Svar fra Jan Thorsen

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok