Svar fra Jan Thorsen

Svar på spørsmål fra representanten Tormod Halvorsen
vedr. Fensfeltet.

Kommunestyrets møte den 16. 06. 2011.

Hva kan Nome kommune
gjøre for å hindre at viktige lokaliteter forsvinner fra Fensfeltet på grunn av
de nevnte uttakene?

Innledningsvis er det på sin plass å fastslå at det ikke
foreligger noen oversikt over omfanget av uønsket steinsamling i Fensfeltet.
Samtidig er det forholdsvis sikkert at dette foregår.

Fensfeltet et geologisk område av verdensformat.   Det er bakgrunnen for at 13 av de viktigste forekomster
ble fredet som naturminner i en egen verneplan 27.11.1998. Forskriften til
hvert naturminne slår fast at all ”…
innsamling av prøver fra fast fjell og løse steiner er forbudt.”   Fylkesmannen er myndighet for slike
vernelokaliteter, og har sørget for at naturminnene i Fensfeltet er merket med
skilt som opplyser om fredning og verneregler. 
Brudd på vernebestemmelsene, for eksempel innsamling av steinprøver, er
dermed ulovlig og kan politianmeldes som miljøkriminalitet.

Gea Norvegica Geopark som Nome er den del av, ønsker å
tilrettelegge Fensfeltet for besøkende. 
Det gjelder både lokaliteter som er fredet og lokaliteter som står uten formelt
vern.  For den siste kategorien,
geologiske lokaliteter som ikke formelt er vernet, står det offentlige,
kommunen inkludert, uten myndighet til å nekte besøkende, for eksempel steinsamlere,
å ta med seg steinprøver.  Det Geoparken
og kommunen imidlertid kan gjøre på de stedene som vi selv aktivt skilter og
tilrettelegger, er å oppfordre besøkende til ikke å ta med seg steinprøver,
siden det på sikt vil forringe de geologiske verdiene i Fensfeltet.

For resten av Fensfeltet, det som verken er fredet eller
tilrettelagt i geoparkregi, er det lite konkret kommunen kan gjøre for å styre uønsket
aktivitet fra steinsamlere.  Kommunen bør
likevel bruke enhver anledning, for eksempel i brosjyrer og lignende, til å
henstille om ikke å ta med seg steinprøver. 
Men folk kan ferdes fritt i utmarksområder, og det fins ikke hjemmel for
å nekte noen å ta med seg stein som souvenirer. 
Alternativt kan det tenkes at enkelte forekomster spesielt legges til
rette for steinsamler, der det måtte ligge til rette for det

Når vi skiltene i Fensfeltet komme på plass?

En sentral oppgave for Geoparken er i tilrettelegge geologiske
attraksjoner for besøkende.  Skilting er
ett av flere viktige virkemiddel. 
Geoparken har således utviklet en felles design som brukes i alle
geoparkens 8 kommuner, på skiltstativ og skiltplater.

En viktig prioritering mht. tilrettelegging i Nome har vært
å få på plass en geoparkturveg langs Norsjø på strekningen fra rasteplassen på
Øra ut mot Simonsodden, og på sikt helt ut til Torsnes.  Rasteplassen på Øra er definert som et
hovedinformasjonspunkt for geoparkbesøkende i vår kommune. Turvegen vil binde
rasteplassen sammen med de geologiske lokalitetene som ligger på rekke å rad
utover mot Torsnes.  Kommunestyret er
kjent med at det har vært krevende å planlegge og fullfinansiere denne
turvegen, ikke minst pga usikre grunnforhold på deler av strekningen.  Dermed er framdriften blitt forsinket, og det
har fått tilsvarende konsekvenser for de planlagte skiltene på strekningen. Nå
er imidlertid anleggsarbeidet i gang, med oppstart 14. juni på den første
etappen av geoparkturvegen, og planlagt ferdigstillelse på ettersommer/tidlig
høst.  Tilsvarende kommer det to nye
skilt, ved Cappelenbruddet og på Simonsodden, som skal være på plass i innen
høsten 2011.  Flere skilt som fokuserer
på flere tema, vil så komme på plass i dette området i de nærmeste årene.

Det arbeides også med tilrettelegging for en gruvehistorisk
vandring i Gruveåsen.  Første etappe, som
innebærer en 1-2 timers rundløype i terrenget, legger opp til 4-5 skilt.  Det foreligger utkast til tekst/foto på alle
skiltene.  En hovedutfordring ved tilrettelegging
i dette området er imidlertid sikring av en rekke gruveåpninger.  Sikkerheten må på plass før kommunen og
Geoparken aktivt ”åpner” området for besøkende. Sikringen har både et praktisk
og økonomisk aspekt som må avklares.

Oppsummert vil skilting av
geoparken i Fensfeltet utvides kontinuerlig i årene framover.

Vil ordføreren ta
initiativet til et informasjonsmøte som skal belyse alle sider ved det som
skjer på Fensfeltet, både i den nåværende fasen og ved en eventuell drift?

Tormod Halvorsen ber
om at alle sider ved det som skjer mht. mineralleting på Fensfeltet
belyses, både det som skjer i dag og det som kan komme til å skje ved en
eventuell drift i framtiden.  Det lar seg
selvfølgelig ikke gjøre å gi et dekkende svar på et så omfattende spørsmål i en
kort spørsmålsrunde i kommunestyret. 
Svaret må derfor avgrenses til å belyse enkelte forhold i saken.

Når det gjelder interessen
for mineraler i Fensfeltet, var det i historisk sammenheng rettet mot
jernutvinning, mens fokus i nyere tid har vært rettet mot niob, thorium og mot
det som med en samlebetegnelse kalles sjeldne jordartsemner (Rear Earth
Elements).  Dette siste inngår som
viktige komponenter i mange høyteknologiske produkter.

Regler og
rettigheter til leting, undersøkelse og utvinning er styrt av den nye
Mineralloven fra 1.1.2010.  Mineraloven slår fast at det i utgangspunktet
er fri leterett (tidl. kalt skjerping) etter mineraler, også på annen
manns grunn, men det er likevel varslingsplikt senest en uke i forkant.
Direktoratet for mineralforvaltning utsteder undersøkelsestillatelse (tidl.
kalt muting) etter søknad. En undersøkelsestillatelse medfører at man etter
visse regler også kan foreta større inngrep (for eksempel kjerneboringer) på
annen manns grunn, uten avtale med grunneier. Likevel er det et krav om at
myndighet og grunneier skal varsles minst tre uker for igangsetting. Utvinningstillatelse
(tidl. kalt utmål) som gir rett til ordinær utvinning og drift, medfører en
omfattende prosess som også inkluderer annet lovverk, for eksempel plan- og
bygningsloven, hvor kommunestyret er planmyndighet.  Det er også nevnes at det er tidsfrister
knyttet til de enkelte rettigheter som er nevnt over.

Prosessen med leting og
undersøkelse fram til utvinning kan ta mange år og kreve betydelige
investeringer.  Det involverer dermed
betydelige kommersielle interesser, samtidig som det i høy grad kan ha interesse
og betydning for et lokalsamfunn som blir berørt, både i
lete-/undersøkelsesfasen, men spesielt dersom det kommer til realisering i form
av utvinning og drift..

Informasjon om
bergrettigheter i Fensfeltet (og hele kongeriket) ligger fritt tilgjengelig på
hjemmesida til Direktoratet for mineralforvaltning (tidligere Bergvesenet) og
oppdateres fortløpende. Her kan alle hente opp kart som viser områdene med undersøkelsesrett og utvinningsrett og hvem
som til enhver tid innehar slike rettigheter. Direktoratet for mineral-forvaltning
får også rapporter fra interessenter om gjennomførte undersøkelser, men disse
rapportene har fokus på hva som er gjort, i liten grad på hva som blir funnet.
Det er bedrifts-hemmeligheter.  Det er
tilsvarende begrenset hvilken kunnskap Nome kommune kan få mht. resultater
etter leting og undersøkelser i Fensfeltet. Likevel bør kommunen etterstrebe en
tett dialog direkte mot de aktuelle rettighetshaverne, for på den måten til
enhver tid å være à jour med utviklingen. Mest mulig åpenhet vil tjene både
lokalsamfunn og kommersielle aktører.

Ulefoss, den 16. 06. 2011.

Jan Thorsen

Ordfører Nome kommune

 

Spørsmål fra Tormod Halvorsen
Tilbake til hovedartikkelFor å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok