Sjekk hvor høye bomavgiftene blirStatens Vegvesen har kartlagt fremtidige bomsatser ved bygging av Kaste-Stodalen. Parsellen skal erstatte Lannavegen. 
Samtidig viser de nye beregningene at prosjektet blir langt dyrere enn tidligere antatt. 

Tor Espen Simonsen

Rapporten slår fast at Kaste-Stoadalen vil koste 345 millioner kroner, mot forrige beregning på 210 millioner. I tillegg kommer 5,0 millioner kroner til hver av bomstasjonene som skal etableres, samt årlige driftskostnader på 3,0 millioner per bom. 

Fylkeskommunen har vedtatt et tilskudd på 90 millioner kroner, mens resten skal finansieres av bilistene som bruker veien.  
På bakgrunn av dette er fem alternativer for bompengeinnkreving vurdert:

1. Enveiskjørt (gjennom Lanna) fra Stoadalen til Ulefoss. Alle som bruker vegen må betale én gang.
2. Stenging av vegen fra Stoadalen til Ulefoss. Beboerne på Lanna og Heisholt kjører gratis.
3. Betalingspunkt på ny veg og på Dambakke (Ulefoss sluse). Alle beboerne på Lanna, Heisholt og nord/vest for betalingspunktet i Stoadalen betaler.
4. Stenge Lannavegen nord for kryss Lannavegen/veg til Heisholt. Beboerne på Heisholt kjører gratis
5. Stenge vegen ved Dambakke (Ulefoss sluse). Alle betaler ny veg i betalingspunktet Stoadalen.

Det siste alternativet blir billigst for bilistene, med lavest tenkelig passeringspris på mellom 24 og 26 kroner. Her må alle beboerne som bruke dagens veg være med på spleiselaget. Det nest billigste alternativet (alt. 4) vil koste mellom 25 og 28 kroner per passering, og da slipper Heisholt unna bompenger. 

Vegvesenet anbefaler Nome kommune å avvise alternativ 1, siden dette gir stor trafikk på den gamle vegen. Denne løsningen gir også en høy bomtakst. I tillegg vil Vegvesenet forkaste alternativ 3 ettersom dette krever to bomstasjoner som vil gi store driftskostnader.

Det dyreste alternativet (alt. 1) gir en bompengesats på 47 kroner, mens det rimeligste alternativet er 12 kroner. 12-kroners alternativet forutsetter imidlertid over 100 millioner kroner i ekstrabevilgninger fra vegeier Telemark fylkeskommune.

Kaste-Stoadalen skal etter beregningene stå ferdig i 2020, og bominnkrevingen vil starte først når traseen åpnes.

Bomtakster alternativ 1:
Envegskjøring fra Stoadalen til Ulefoss og bomstasjon på ny veg.  (Saken fortsetter under bildet)


I dette alternativet vil all trafikk på den nye vegen gå i én retning, mens nesten ingen trafikk gjennom bommen i motsatt veg. Dette alternativet gir svært høy avvisning til dagens trasé, sier Vegvesenet.
Laveste mulig takst uten ekstra tilskudd fra fylkeskommunen er her: 40 kroner
Taksten forutsetter en lånerente på 2,8 prosent og at tunge kjøretøy betaler trippel takst. Dersom lastebiler og andre kjøretøyer bare skal betale dobbel takst stiger bompengesatsen til 43 kroner per personbil.
Med en rente på 6,5 prosent vil passeringene koste 52 eller 57 kroner (avhengig av om lastebilene betaler dobbel eller trippel takst).

For å få taksten ned i 20 kroner i dette alternativet, må fylkeskommunen bevilge 165 millioner kroner ekstra. 

Bomtakster alternativ 2:
Stenging av vegen fra Stoadalen til Ulefoss. Beboerne på Lanna og Heisholt kjører gratis til kommunesenteret. 
(Saken fortsetter under bildet)

I dette alternativet vil en kun få lokaltrafikk på Lannavegen og all gjennomgangstrafikk må velge ny veg. Beboere på Lanna og Heisholt vil kunne komme til kommunesenteret på Ulefoss uten å passere bomstasjonen.
Laveste mulig takst uten ekstra tilskudd fra fylkeskommunen er her: 27 kroner
Taksten forutsetter en lånerente på 2,8 prosent og at tunge kjøretøy betaler trippel takst. Dersom lastebiler og andre kjøretøyer bare skal betale dobbel takst stiger bompengesatsen til 30 kroner per personbil.  
Med en rente på 6,5 prosent vil passeringene koste 38 eller 34 kroner (avhengig av om lastebilene betaler dobbel eller trippel takst).

For å få taksten ned i 20 kroner i dette alternativet, må fylkeskommunen bevilge 100 millioner kroner ekstra.
En takst på 25 kroner i dette alternativet krever at fylkeskommunen bevilger 50 millioner kroner ekstra. 

Bomtakster alternativ 3:
Betalingspunkt på ny veg og på Dambakke. Alle beboerne på Lanna, Heisholt og nord/vest for betalingspunktet i Stoadalen betaler. 
(Saken fortsetter under bildet)

I dette alternativet finansieres vegen med to bommer. Hver av bomstasjonene har en driftskostnad på tre millioner per år, som gir totale driftskostnader på 90 millioner i perioden. Dette fører til svært høye takster selv om antallet betalende passeringer er høyt. Bommene plasseres på den nye vegen og ved Dambakke.
Laveste mulig takst uten ekstra tilskudd fra fylkeskommunen er her: 33 kroner
Taksten forutsetter en lånerente på 2,8 prosent og at tunge kjøretøy betaler trippel takst. Dersom lastebiler og andre kjøretøyer bare skal betale dobbel takst stiger bompengesatsen til 36 kroner per personbil.  
Med en rente på 6,5 prosent vil passeringene koste 41 eller 44 kroner (avhengig av om lastebilene betaler dobbel eller trippel takst).

Bomtakster alternativ 4:
Stenge Lannavegen nord for krysset til Heisholt. Beboerne på Heisholt kjører gratis. 
(Saken fortsetter under bildet)

I dette alternativet vil beboere på Heisholt kjøre gratis til kommunesenteret. Det vil føre til en liten reduksjon i trafikken gjennom bomsnittet. Det vil i dette alternativet kun bli lokaltrafikk gjennom Lanna.
Laveste mulig takst uten ekstra tilskudd fra fylkeskommunen er her: 25 kroner
Taksten forutsetter en lånerente på 2,8 prosent og at tunge kjøretøy betaler trippel takst. Dersom lastebiler og andre kjøretøyer bare skal betale dobbel takst stiger bompengesatsen til 28 kroner per personbil.  
Med en rente på 6,5 prosent vil passeringene koste 33 eller 35 kroner (avhengig av om lastebilene betaler dobbel eller trippel takst).

For å få taksten ned i 20 kroner i dette alternativet, må fylkeskommunen bevilge 100 millioner kroner ekstra. 

Bomtakster alternativ 5:
Stenge vegen ved Dambakke. Alle betaler i betalingspunktet for ny veg i Stoadalen. (Saken fortsetter under bildet)

Her vil en få all trafikk til og fra Heisholt gjennom Lanna. Dette vil sammen med alternativ 3 være det alternativet som gir flest passeringer gjennom bommen. I dette alternativet har en kun utgifter til én bom og en kan dermed ha lavere takster enn i alternativ 3.

Laveste mulig takst uten ekstra tilskudd fra fylkeskommunen er her: 24 kroner
Taksten forutsetter en lånerente på 2,8 prosent og at tunge kjøretøy betaler trippel takst. Dersom lastebiler og andre kjøretøyer bare skal betale dobbel takst stiger bompengesatsen til 26 kroner per personbil.  
Med en rente på 6,5 prosent vil passeringene koste 33 eller 36 kroner (avhengig av om lastebilene betaler dobbel eller trippel takst).

For å få taksten ned i 20 kroner i dette alternativet, må fylkeskommunen bevilge 80 millioner kroner ekstra. 

Belastning for hver husholdning per bil
Det vil ved ulike takster bli ulike kostnader per bil. Med «brikke» eller abonnement betaler man kun for de 40 første passeringene i måneden. I tillegg vil det gis en «brikkerabatt» på 10 prosent.

I så fall vil en takst på 20 kroner per passering koste en familie (per bil) 720 kroner i måneden, eller 8640 kroner i året.

Med en takst på 25 kroner koster det familien (per bil) 10800 kroner.

30 kroner per passering vil koste 1080 kroner i måneden eller 12960 i året.

Anbefaler takst over 20 kr.
Statens vegvesen anbefaler Nome kommune å velge et alternativ med lave driftskostnader:
- Derfor anbefales det at en velger et alternativ med kun én bomstasjon. I alternativ 1 ser man at trafikkavisning til Lannavegen er høy, det er viktig av hensyn til miljø og trafikksikkerhet å hindre gjennomkjøring om Lanna. På bakgrunn av dette vil en råde kommunen til å velge alternativ 2, 4 eller 5, og en takst over 20 kroner. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok