Her kan kommunen spare millioner

Politikerne har bedt eksterne analytikere gjennomgå Nome kommunens drift og se etter mulige innsparinger. Nå foreligger rapporten. Sjekk hvor og hvor mye kommunen kan spare.

Tor Espen Simonsen

Rapporten bidrar både til å knuse myter og bekrefte legender. Hovedbudskapet i analysen er likevel at det ikke foreligger ett stort og magisk strukturgrep som kan løse økonomiutfordringene.

Gjennom en rekke mindre og mellomstore tiltak foreslår rapporten en samlet innsparing på rundt 7,0 millioner kroner, basert på tall fra 2014. Herunder:
** Nedleggelse av Nome kino (-500 tusen)
** Kutt i støtte til private ungdomsklubber (-245 tusen)
** Nedleggelse av Helgen barnehage (-500 tusen)
** Kutte 1,5 lærerårsverk (-1,0 million)
** Reduserer to årsverk i renhold (-900 tusen)

Billig pleie  
Samtidig synliggjør gjennomgangen at kommunen stort sett er veldrevet. Det sentrale pleie- og omsorgsområdet driftes svært effektivt, med et forbruk som ligger rundt fire millioner kroner lavere enn hva behovet tilsier.

«Innsparingen» herfra brukes altså på andre oppgaver, der kommunehelse og økonomisk sosialhjelp peker seg særlig ut.

Sistnevnte er et ansvarsområde hvor kommunen bare indirekte kan påvirke utgiftssiden, blant annet gjennom forebyggende og langsiktig tiltak.

Billig administrasjon
Samtidig knuser rapporten myten om et svulmende og kostbart byråkrati:
- Det er ingenting i vår gjennomgang som tilsier at bemanningen innenfor stab og støttefunksjoner i Nome kommune er høy. Tvert imot fremstår det som at Nome kommune har relativt lav bemanning innenfor enkelte av støttetjenestene, heter det i rapporten fra Telemarksforsking.

Oppreisning til FrP
Rapporten kommer også med en anbefaling som må leses som en grandios oppreising til Nome FrP. Partiet har gjentatte ganger foreslått å fusjonere hjemmetjenestene i Lunde og Ulefoss, uten å få gehør.

I spareanalysen foreslås nemlig et slikt grep: 
- En sammenslåing av hjemmesykepleie- og hjemmehjelpstjenesten i Ulefoss og Lunde er et tiltak kommunen kan vurdere. En samlet enhet vil kunne gi et styrket fagmiljø og mer fleksibel ansattgruppe, heter det.

Ved å legge fysio- og ergoterapitjenesten inn i en kommunehelseavdeling kan kommunen også vurdere 50 prosent reduksjon av en lederstilling.

Mange lærere koster 
Mer overraskende bør det være at de mange strukturendringene i Nomes skolesektorer ikke har ført til innsparinger. Det siste tiåret er alle grendeskolene nedlagt, ny skole ferdigstilt i Lunde, mens ny skole på Ulefoss er påbegynt. 

- Vi kan ikke finne at skolesammenslåingene i Nome har ført til en mer effektiv organisering av undervisningen, noe som trolig ikke har vært en målsetting i prosessen, skriver Telemarksforsking.

Lærertettheten i Nome har endret seg lite etter 2008, selv med store strukturendringer, og er omtrent 20 prosent høyere enn landssnittet. De høye kostnadene i grunnskolen kan langt på vei relateres til den høye lærertettheten i kommunen.

Mindre vei, mer penger
Teknisk sektor får også gode skussmål, og det er politikerne som får smekk over fingeren i saken som gjelder kommunal vei.

Teknisk sjef foreslår hvert år å privatisere vei, for slik å frigjøre penger til vedlikehold. Like ofte stopper politikerne forslaget.
- Ved å redusere antall kilometer kommunal vei med 40 kilometer, vil kommunen kunne spare omkring 2,2 millioner kroner med dagens kostnader per kilometer, slår rapporten fast.

Også utgiftene til drift av kommunale eiendommer er relativt lav i Nome sammenliknet med andre kommuner. Samtidig fremstår renholdet per kvadrat som en del dyrere enn andre steder, spesielt innenfor skole.
- Vi foreslår en innsparing på renholdet med 900 000 kroner, tilsvarende omkring 2 årsverk, skriver Telemarksforsking i sin rapport. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok