Her kan du se hvordan dine politikere har stemt

 


Hvert år når budsjettet skal vedtas blir det dragkamper mellom fløyene om såkalte verbalforslag. Dette er «bestillinger» partiene kommer med, som ofte handler om deres kjerneverdier. Her kan du lese hva politikerne som representerer deg har stemte for og mot.

Tor Espen Simonsen

I år handlet forslagene om alt fra privatisering av vei og HMS til omsorg, turnuser og julestjerner. Her er en ordsky fra den politiske debatten: 
Vanligvis er partiene i opposisjon, som fremmer flest verbalforslag. Slik var det også i år. FrP har rekorden i antall, men både MDG og Høyre var frempå, noe av saken fikk også støtte fra AP eller SP og ble derfor stående som gjeldende politikk i Nome.

Som kjent består «posisjonen» i Nome av AP og SP, som også har rent flertall sammen.

Finn frem selv
Nedenfor presenterer vi alle forslaga, og du kan enkelte se hvilke partier som stemte for og mot. Og hvilke forslag som ble forkastet (falt) eller fikk gjennomslag (vedtatt).

NB: Vi gjør oppmerksom på at språket i verbalforslagene i hovedsak er beholdt slik det er skrevet av politikerne selv.

Verbalforslag fra AP:
Bjørg Tveito Lundefaret, AP: Nome kommune inngikk i mai 2020 en intensjonsavtale med Telenor om utbygging av mobilmast i Helgen. Tiltaket kan gjennomføres i 2021, og det legges inn kr. 275.000 i budsjettet for 2021. Midlene hentes fra disposisjonsfond allerede satt av til formålet.
Enstemmig vedtatt.

Annonse 

Verbalforslag fra FrP:

Det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foreldre i barnehagene for å kartlegge det faktiske behovet og hvilke tidspunkter det er behov for barnehagetilbud.
Det ble enstemmig vedtatt å oversende vedtaket til oppvekstutvalget.

Alle lederstillinger i boligtiltak, hjemmetjenesten, hjemmesykepleien og sykeheimen skal ha minst 30-50 prosent i turnus. Det meldes tilbake til helse- og omsorgsutvalget hvordan dette er løst innen juni 2021.
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer (AP, SP, SV, H, MDG).

LES OGSÅ: Får kjeft å være dårlig forbilde i smittevernsaken 

I samarbeid med Midt-Telemark kommune opprettes det en felles «vikarpool» i hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, sykehjem og bofelleskap.
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer.

Prosjekt heltid: Det opprettes en prosjektstilling, i samarbeid med de tillitsvalgte, som gjennomgår alle turnuser i helse og omsorg, der det tas sikte på å lage turnuser med 100 prosent stillinger der hele sektoren sees i sammenheng.
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer (AP, SP, SV, H, MDG).


Kommunedirektøren legger frem en sak om muligheter for hvilke tekniske tjenester/ utstyr Nome kommune kan ha sammen med Midt-Telemark kommune. Saken legges frem innen juni 2021 med økonomiske konsekvenser.
Forslaget falt med 3 (FRP, MDG) mot 17 stemmer (AP, SP, SV, H).

Digital hverdag: 50 prosent av én stilling i byggesak gjøres om til fleksitid. Stillingen skal fungere jamfør den digitale kommunen Molenwaard. 
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer (AP, SP, SV, H, MDG). 

LES OGSÅ: FHI fraråder dette tiltaket i Nome 

Det lånes ikke penger for å gjennomføre arbeider ved Ulefoss-senteret (Ulefoss torg, journ) før man er kommet frem til en løsning som ivaretar behov for varelevering, parkering, snøbrøyting, etc.
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer (AP, SP, SV, H, MDG).

Kommunedirektøren bes utarbeide kriterier for at en vei eller plass skal eies av kommunen. Det må også kunne privatiseres i «sentrale strøk». Kommunen må ha hovedeferdselsårer, omkjøringsveier og veier til kommunale interesser.
Forslaget falt med 5 (FRP, H, MDG) mot 15 stemmer. (AP, SP, SV).

LES OGSÅ: Derfor ble ikke det store arrangementet avlyst  

Kommunedirektøren bes legge frem for kommunestyret en oversikt over hvor mange bosatte flyktninger samt familiegjenforente som er i selvforskynende arbeid eller utdanning, eller flyttet fra kommunen, de siste ti år. Samt suksesskriterier ved dette arbeidet.
Forslaget falt med 4 (FRP, H) mot 16 stemmer. (AP, SP, SV, MDG).

Kommunedirektøren bes legge frem en «kommunal transportplan»
Forslaget falt med 2 (FRP) mot 18 stemmer (AP, SP, SV, H, MDG).

Forslag fra Nome Høyre:
Vi i Høyre syntes det er gal prioritering og helt galt signal å gi når vi opprettholder antall kilometer kommunal veg, og samtidig kutter budsjettet for barn og unge for 2021. Vi vil derfor foreslå reduksjon i antall kilometer kommunal veg, som foreslått av kommunedirektøren. Innsparing på cirka MNOK 1,2 overføres til Oppvekstetaten for å styrke tilbudet til barn og unge.
Forslaget falt med 4 (H, MDG, SV) mot 16 stemmer (AP, SP, FRP).

Verbalforslag fra Miljøpartiet
Kommunedirektøren bes i løpet av 2021 legge frem én sak til hvert utvalg (SU, OPV og HO) med en vurdering og presentasjon av aktuelle tilskuddsordninger, som kommunen kan søke på. Formålet er at etatene skal finne økonomisk drahjelp i arbeidet med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
Enstemmig vedtatt.


Kommunedirektøren bes legge fram en sak om hvordan Nome kommune kan redusere matsvinn. Det bes om at det hentes erfaringer fra andre kommuner som har lykkes med dette, for eksempel Sandefjord kommune, som fikk klimasatsmidler til et slikt prosjekt. Det ble enstemmig vedtatt å oversende forslaget til samfunnsutviklingsutvalget.
Enstemmig vedtatt.

Alle skoleklasser i barneskolen skal ha aktivt medlemskap i Miljøagentene. Dette koster 250,- per klasse. Inndekning hentes fra disposisjonsfondet».
Forslaget falt med 2 (SV, MDG) mot 18 stemmer (AP, SP, FRP, H).

LES OGSÅ: Disse får vaksinen først i Nome - en nøyaktig liste blir laget 

Nome kommune skal sikre pårørendemedvirkning ved kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner. Kommunedirektøren bes legge fram en sak med en vurdering av hvorvidt et pårørendeutvalg, etter modell av skolens FAU, er hensiktsmessig i Nome kommune.
Forslaget ble trukket (et lignende tiltak er allerede på trappene, journ)


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok