Jan Tore Sanner om arbeidsgiveravgiften: -Ikke reist forslag om endringer fra 2021

-Det vil være viktig for Regjeringen å arbeide for at kommuner som trenger differensiert arbeidsgiveravgift, fortsatt skal omfattes av ordningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Kanalen.
jan tore sanner(Foto: Trine Barka Højmark)


Tor Espen Simonsen

Kanalen har i kveld fått svar på en rekke konkrete spørsmål knyttet til ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Som kjent nyter private bedrifter i Nome i dag godt av en avgiftslettelse på 17 millioner kroner (2015-tall) som følge av ordning.

Dette er en fordel som bedrifter i Skien, Porsgrunn, Sauherad og Bø ikke tar del i.  

Gikk mot fusjon 
Kommuneekspert ved Telemarksforsking, Kjetil Lie, har tidligere uttalt til Kanalen at det er lite sannsynlig at «Midt-Telemark kommune» kvalifiserer til lav avgift slik Nome har i dag. Dette har fått flere næringsdrivende til å advare mot sammenslåing.

Daglig leder ved Ulefos Jernværk AS, Egil Stokken, har sagt at han går mot kommunesammenslåing dersom det rokker ved avgiftsordningen.

Ikke kjent med endringer
Forkjempere av kommunesammenslåing har imidlertid trukket analysen i tvil, og påpekt at ingen formelt sett vet hva som vil skje når ordningen skal revideres i 2021. Fra samme hold er det dessuten hintet om signaler fra departementet om at ordningen kan være under endring fra Regjeringens side.

Dette siste avvises imidlertid av Jan Tore Sanner selv.

Han sier blant annet:
- Vi er ikke kjent med at det er reist forslag om endringer fra 2021.
-Arbeidet med endringen fra 2021 er ikke startet. Premissene for revisjonen er klare først i 2019/2020.

Tar forbehold
Sanner bekrefter også at departementet vil arbeide aktivt for at de kommunene som oppfyller distriktspolitiske kriterier for lav avgift, skal beholde ordningen etter 2021. Blant disse kommunene er altså Nome.

Samtidig tar Sanner et forbehold om at en videreføring avhenger av utviklingen i den enkelte kommunen, og av EUs konkurranseregelverk. Dette har også Kjetil Lie lagt til grunn i sine uttalelser i samme sak.

-Regjeringen mener at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er en veldig viktig ordning for distriktene. Vi vil arbeide for at områder som har behov for det fortsatt skal omfattes av ordningen etter 2021. Det er ikke mulig å si noe om hvordan regelverket vil se ut og hvilke kommuner som vil omfattes etter 2021. Dette vil avhenge av kommunens situasjon og EUs nye retningslinjer som gjelder på dette tidspunktet.  

Ber om kompensasjon
Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) varslet i forrige ukes Kanalen at hun vil be om et møte med Sanner, for å avklare om staten kan kompensere ulempen for Nome-næringslivet etter en sammenslåing.

Vi stilte følgende spørsmål til ministeren:

-Vil departementet arbeide for å etablere kompensasjonsordninger for sammenslåtte kommuner i neste revisjon?

-Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble godkjent av ESA sommeren 2014. Nåværende virkeområde gjelder til 31. desember 2020. Vi er ikke kjent med at det er reist forslag om endringer fra 2021. Fram til da skal ordningen evalueres, og det arbeidet starter nå. Resultatet av evalueringen kan komme til å påvirke hva som skjer i neste periode. Også endringer i konkurransereglene i EØS-området kan få betydning.  Det vil være viktig for Regjeringen å arbeide for at kommuner som trenger differensiert arbeidsgiveravgift, fortsatt skal omfattes av ordningen, sier Sanner.  

-Vil eventuelle endringer i måten staten notifiserer de ulike kommunene kunne påvirke Nome kommune plassering i Sone 2 (dersom kommunen fortsetter som selvstendig kommune)?

- Regjeringen mener at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er en viktig ordning for distriktene. Det er derfor ingenting som tilsier at vi skulle notifisere ordningen annerledes. Kommunenes plassering i arbeidsgiveravgiftssoner vil bli avgjort ut fra det europeiske regelverket og i hvilken grad kommunene imøtekommer de kriteriene som der er satt. Enkeltkommuner blir da vurdert ut fra den kommuneinndelingen som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok