Budsjettet: Nome må kutte 32 stillinger i 2021

Tirsdag kveld presenterte Nomes kommunedirektør, Rune Engehult, et svært stramt budsjett for 2021. Her kan du lese hvilke tilbud og tjenester som rammes av nedskjæring.

Rune Engehult

Tor Espen Simonsen 

Nome kommune må kutte nesten 19 millioner kroner og fjerne over 30 årsverk i 2021 for å få kontroll på økonomien. Det ventede forslaget om reduserte åpningstider for barnehagene ligger inne i budsjettet, men det fryktede forslaget om å samle ungdomsskolene i Nome er utelatt.

I sum snakker vi trolig om det strammeste budsjettet i løpet av de siste ti årene.

Alle sektorene, fra NAV og barnevern til skole og eldreomsorg, må tåle nedskjæringer i kommunedirektørens forslag. Helse og omsorg «skånes» ved at sektoren får det minste prosentvise kuttet, opplyser økonomisjef Anja Hjelseth.

Oppsummert er 2021-forslaget en pakke som viser at driftsnivået på de kommunale tjenestene i Nome tas ned. Det vil si at aktiviteten og kvaliteten i tjenestene både tilpasses færre innbyggere, færre flyktninger og svakere økonomi. I 2021 skal det rett og slett leveres færre tjenester enn i 2020.

Krevende: Bjørg Tveito Lundefaret


- Dette er kjempekrevende og vil merkes i organisasjonen. Vi har en stor og tung jobb foran oss, og vi må nok være med på det meste av dette, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret etter presentasjonen av budsjettet. Hun sier videre at kommunedirektørens forslag vil merkes for de som eventuelt må gå fra jobben. 

- Og selvsagt også for de som blir igjen, la hun til.

Kommunaldirektøren sa selv at risikoen for økt sykefravær er en av farene når en så omfattende nedbemanning skal gjennomføres.  

LES OGSÅ: Nome er vegg-i-vegg med rød sone

Større elevgrupper i skolen
Tiltakene som foreslås for skoler og barnehager er svært omfattende målt i antall årsverk. Det meste av utgiftene på dette tjenesteområdet er knyttet til lønn: Totalt skal det skjæres ned 5,1 millioner kroner for skoler og barnehager i 2021, noe som vil gi en effekt på over 9,0 millioner i 2022 når inngrepene får helårseffekt.

Det lanseres to hovedtiltak: Økte klassestørrelser i grunnskolen (5. til 10. klasse) skal gjøre det mulig å redusere ni fulle stillinger, og kortere åpningstider i barnehagene. 

Det er ikke realistisk å redusere bemanningen midt i skoleåret, noe som betyr at en reduksjon på inntil ni årsverk, fordelt på lærere og fagarbeidere/assistenter, iverksettes fra 01. august 2021.

- Arbeidet med gradvis nedbemanning bør derfor igangsettes i løpet av våren 2021, hvis det er mulig ved for eksempel naturlig avgang, permisjoner eller oppsigelser, heter det i forslaget.

Nedbemanning sees i sammenheng med lærenormen, som betyr at det skal være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn per lærer.

- Gruppestørrelsen på 5.-10. trinn økes så langt det er mulig til mellom 30-34 elever per klasse for begge skolene, foreslås det.

Ulike, men kortere åpningstider
Samtidig skal åpningstidene i alle barnehagene reduseres med 45 minutter, slik at tilbudet blir likt det som er i Midt-Telemark kommune.  Dette skal gi en innsparing på om lag 4,3 årsverk.

Men det skal innføres differensierte åpningstider for foreldre. I hvert tettsted vil én barnehage åpne tidligere og én stenger senere på dagen, slik at foreldrene får litt mer valgfrihet, sier kommunaldirektør Rune Engehult.

Skjærer ned på bofellesskapene

For helse og omsorg reduseres budsjettet «bare» med 8,0 millioner kroner. Men her foreslås også styrking på enkelte områder, som mer kapasitet til nattevakt på Nome Sjukeheim.

Åtte hele stillinger skal effektiviseres vekk i kommunens bofellesskap, 2,5 stillinger skal kuttes i hjemmetjenesten og to årsverk skal bort ved sjukeheimen.

Ble orientert: De folkevalgte fikk tirsdag presentert administrasjonens budsjettforslag. I ukene fremover blir det debatt. Totalt skal det spares 19 millioner kroner og kuttes 32 stillinger.

Kjente forslag og noen gladmeldinger
Samtidig gjentas gamle kjenninger som privatisering av kommunale veier, kutt i kulturmidlene og å legge ned bassenget på Dagsrud. I tillegg foreslås det å avvikle frisklivssentralen i Bø, som skal gi en innsparing på rundt 400 tusen.

Gladmeldingen i årets budsjett er at avgiftene på vann og avløp reduseres med 10 og 15 prosent fra nivået i 2020. I tillegg legges det opp til at alle disse tiltakene vil gjøre det mulig for Nome kommune å betale tilbake tidligere underskudd og få et overskudd på 1,6 millioner kroner som kan utgjøre en buffer for fremtiden.

Dette gir med andre ord et visst handlingsrom for politikerne, som snart skal i gang å diskutere hvilke tiltak de vil godta og hvilke de vil legge bort. Administrasjonen har også lagt frem flere forslag som de ikke har anbefalt, men som synliggjør for de folkevalgte at det finnes valgmuligheter til tross for at budsjettet er veldig stramt.

Veien videre

Torsdag skal politikerne i formannskapet diskutere forslaget nærmere, før fagutvalgene får saken til behandling mellom 25. og 27. november. Den 15. desember blir det endelige budsjettet vedtatt av politikerne og først da vil vi få svar på hvilke kutt som blir stående.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok